Vừa qua ngày 1/04/2021 Sở Tài Nguyên Môi Trường trình UBND Tỉnh Kiên Giang “Dự thảo Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Dưới đây là nội dung đã tóm tắt của Tờ trình này liên quan vấn đề tách thửa của Đấy Phú Quốc để anh chị nhà đầu tư nắm được những ý chính quan trọng nhất:

I. Diện tích tối thiểu được tách với đất Phi Nông nghiệp.
-Sử dụng cho mục đích khoáng sản , đất SX vật liệu xây dựng là 500m2.
– Các loại đất Phi nông nghiệp còn lại ( trừ đất ở) là 300m2.

II. Diện tích tối thiểu được tách với đất nông nghiệp
* Đất trồng lúa và câu hàng năm khác
– Khu vực đô thị ( thị trấn , phường):600m2
– Khu vực nông thôn ( xã) :1000m2
* Đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp khác
– Khu vực đô thị ( thị trấn, phường):1000m2
– Khu vực nông thôn ( xã):2000m2
Đất nuôi trồng thủy sản
– Khu vực đô thị: 1000m2
– Khu vực nông thôn: 2000m2
– Đất rừng sản xuất: 3000m2

ĐANG XIN Ý KIẾN XÉT DUYỆT
Diện tích tối thiểu được tách thửa với đất ở ONT
-Đất ở nông thôn là 60m2,
-Đất ở đô thị là 45m2.
Diện tích tối thiểu được tách với đất cây lâu năm CLN
– Khu vực đô thị: 300m2
– Khu vực nông thôn: 500m2

Như vậy so với quyết định 16/2019 về việc phân lô tách thửa thì tờ trình này Có sự thay đổi về diện tích đất sử dụng của đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp
Điểm mới đó là ý kiến đề xuất việc diện tích tách thửa đối với đất trồng cây lâu năm.
Dự báo:
—> Bất động sản Phú Quốc đặc biệt là đất công CLN diện tích lớn sẽ được quan tâm đầu tư săn đón trong thời gian tới.